tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA
Julie Céline Ratsiory sy Victorine Angéline Razafiarisoa, zanak'i Justine Ratsaraibe.