Eo am-pamakiana an'ity pejy ity ianareo, dia ahaheno ilay hira protestanta malaza "Esory re, ry Raiko". Ho fantatrareo ery ambany ny antony.

* Ity tetiarana ity dia karazana antema na faneva ho fahatsiarovana ireo razam-bentsika sy ireo havantsika efa nodimandry ary hanampy antsika koa hahatsiaro ny anaran'izy ireo, mba hahafahantsika mampita an'izany amin'ireo taranaka ho avy. Hanampy antsika koa izy hahafantarantsika ny fisian’ireo zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray aman-drenintsika ary ny raibe sy ny renibentsika, izay miely eran'izao tontolo izao. Hampiray sy hampifankatia : izay koa no tanjona mihaja kendren'ity tetiarana ity.

Mety foana, raha tianareo, ny manampy anarana na tari-dalana samihafa eto aminy ity tetiarana ity. Ny sasany aminareo izay tsy naniry ny anoratana ny anarany eto, dia afaka miray mandrakariva aminy fianakaviam-be. Izany zavatra izany dia ho fifaliana tokoa ho an'ny havana rehetra, satria ho fihetsika kanto izay mampiray sy maneho fifankatiavana sy firahalahiana izany.

Ny sasany aminareo izay tsy mino loatra fa zava-dehibe ny tetiarana, dia tokony hahatsiaro fa, indray andro any, ny zanakareo, ny zafi-kelinareo na ny zafiafinareo dia mety mila hahafantatra ny fiavian'izy ireo. Ny fahafantarana hoe avy aminy fianakavian-dRanona sy Ranona isika, ny fahazoana mahita ny fiaviana tsy fantatra na very tadidy dia zava-dehibe tokoa ho any ny filaminan-tsaina ho antsika olombelona. Mba jereo kely fotsiny ny manjo ny zaza narian-dreniny mba hahafahanareo hahatsapa tsara ny fahoriany sy ny fahadisoam-panantenana izy ireo, rehefa manomboka mitady ny fiaviany izy ireo.

Asa goavam-be sy lava tokoa ny fanaovana ity tetiarana ity. Efa nisy havana sy namana vitsivitsy ihany izay nanomboka nanome amim-pahatsorana sy maimaimpoana ny fanampiany teo aloha. Kanefa noho ny fahasarotana sy ny fahamaroan' ny andraikitra sahanina, dia voatery niantso ingénieur-informaticien taty aoriana. Atolotra ho azy eto ny fisaorana sy fankatelemana avy aminy fianakaviana manontolo.

Raha tsy nisy koa ny fanampiana feno fitiavana avy aminy havana sasany, dia nety tsy nahazo ireo filazana sy sary maromaro ny havana izay nodimandry isika. Niara-nitady hatraiza izahay, mba hahita ireo taratasy sy sary tena tranainy izay navelany razambentsika. Fisaorana sy fankasitrahana tanteraka no hatolotra ho any ireo havana rehetra ireo.

* Fahiny, dia tsy nahazatra ny ray aman-dreny malagasy ny nanome avy hatrany ny zanany ny anaran'ny ray na ny anaran'ny reny. Ao amin'ny fianakaviana iray dia mety ho nanana anarana samihafa ny ankizy nateraka. Izany toe-javatra izany dia somary hafahafa ihany ho an-dry zareo Tandrefana ary mazana mampirohonahana sy mahalasa saina azy ireo, kanefa ny tanjona kanto any io fomba io dia natao mba tsy hahavery tadidy an'ireo razana nodimandry. Mety hahitanao fanazavana sy taridalana bebe kokoa momba io fomba io ao anatin'ny lahatsoratra tena mahaliana ity "Maninona ny anarana Malagasy no lava toy izao?" http://www.slateafrique.com/829/pourquoi-noms-malgaches-si-longs.

* Itkl Razafindrazaka, raibentsika, izay fantatra koa amin'ilay anarana hoe "Simplice Razafindrazaka" dia mpamoronkira malaza. Ny hira malaza indrindra noforony dia ilay hira protestanta "Esory re ry Raiko" ,izay hirain'i Fafah etoana.I Justin RAZAKA no nanao ny atao hoe "arrangement musical" taty aoriana.
Itkl Justin RAZAKA dia anisan'ireo akademisiana malagasy voalohany tamin'ny andron'ny fanjanahatany ary toa hoe izy mihintsy no akademisiana malagasy voalohany indrindra tamin'izany fotoana izany. Teraka tamin'ny 11 martsa 1890 Itompokolahy ary nodimandry tamin'ny toana 1976.
Simplice RAZAFINDRAZAKA dia zanak'i ANDRIANJOHANY, anadahin'Itkv RAFARAVAVY RASALAMA atao hoe "RASALAMA MARTIORA". Itkl ANDRIANJOHANY sy ANDRIATSARAFARA no namorona ny fasandrazatsika ao Manjakaray tamin'ny 11 mai 1837.
Tsindrio ity lien ity http://www.ronsard-andriamanana.globalvision.mg/fr/photos-de-nos-chers-parents-disparus/galerie/11-lieux-dinhumation/detail/76-tombeauclaricerafarasoamanjakaray.html 
mba afahanareo mijery an'io fasana io.


Ireto misy filazana samy hafa miresaka an'Itkl Simplice Razafindrazaka.


Madagascar: AMAA - Plusieurs manifestations pour la célébration de son 75e anniversaire. Source: Midi Madagasikara, Par Patrice RABE, 15 Février 2011. http://fr.allafrica.com/stories/201102151338.html
C'est l'une de ces grandes formations liturgiques qui font le renom du chant choral malgache. Elle célèbre cette année son jubilé avec éclat. Le temple FJKM Avaratr'Andohalo a en son sein de grandes figures du protestantisme malgache. Ces illustres personnages ont participé au rayonnement de leur paroisse, en composant des oeuvres qui sont devenues des cantiques interprétés régulièrement.
Ils s'appellent Rabengodona Andrianaly, Simplice Razafindrazaka, Rajaonah Tselatra, Rasamy Gasy, Dr Ratovondrahety, Randrianandraina Samuel (Dada Samy), etc. Ils faisaient tous partie de l'AMAA, la chorale du temple et aujourd'hui, cet ensemble liturgique est une des formations les plus connues de la capitale.
Ankoatra "Esory re ry Raiko" dia ireto ny sasany amin'ireo hira noforon'i Simplice Razafindrazaka :
"Raozy mavokely"
"Ny fitondran'Andriamanitra", "Ny fiainana manaitra", "Ny fialonana" sy ny sisa sy ny sisa http://www.avmm.org/disco/78.html

Tsara ho marihana eto koa fa i Justin Razaka kosa no namorona ny tonony sy ny feon'ilay hira "Rahoviana no ho paradisa ”
http://www.avmm.org/disco/78.html

Ampifaliana lehibe tokoa no hanantitranterana hatrany ny fisaorana sy fakantelemana an’Atoa Claude Razanajao nanomeha  toro-hevitra matotra sy tena  mitombona ary, an ‘I William Arthur tamin’ny fahaizany sy ny fifehezan’ ny informatique, ary koa ho an ‘ireo olona rehetra izay nitondra ny anjara-birika amin’ny  fomba samihafa.